MIMIAUKCE.cz
PRAVIDLÁ SERVERA

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY SERVERA MIMIAUKCIE.SK

1. Úvodné ustanovenia
 
1.1. Nasledujúce Prevádzkové podmienky upravujú podmienky používania internetových stránok www.mimiaukcie.sk tretími osobami - Užívateľmi, najmä pravidlá zadávania Aukcií, pravidlá zodpovednosti Prevádzkovateľa a Užívateľov za obsah stránok a pravidlá členstiev.

1.2. Tieto Prevádzkové podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o používaní portálu mimiaukcie.sk, uzatvorenej v nepísomnej forme na dobu neurčitú, medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom na základe registrácie Užívateľa na portál Mimibazar.sk a prvého prihlásenia sa na Portáli Mimiaukcie.sk. Aktuálne znenie týchto Prevádzkových podmienok je Užívateľom kedykoľvek prístupné na stránkach Portálu vo formáte umožňujúcom stiahnutie a archiváciu. Užívateľ na tieto Prevádzkové podmienky pristupuje pri prvom prihlásení sa na Portál, ktoré je možné len pod podmienkou aktívneho vyjadrenia súhlasu s ich znením.

1.3. Pre účely týchto Prevádzkových podmienok sú pojmy, uvedené v tomto článku, použité v nasledujúcom význame, ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak:

1.3.1. Aukcia - spôsob predaja Tovaru na Portáli, kedy je ponuka Tovaru vystavená na Portáli na vopred určenú dobu, a výška kúpnej ceny je tvorená jednotlivými ponukami na uzatvorenie kúpnej zmluvy (prihodenia) robenými Kupujúcimi prostredníctvom Portálu;
1.3.2. Kúpna zmluva - zmluva o predaji Tovar, uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Portálu, na základe zaslania najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy zo strany Kupujúceho.
1.3.3. Kupujúci - registrovaný Užívateľ portálu Mimibazar.sk, ktorý sa zúčastňuje Aukcie a má záujem odpovedať na aukčnú ponuku prihodením, za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s Predávajúcim;
1.3.4. Portál - aukčný portál "mimiaukcie.sk", prevádzkovaný pod doménou zhodného znenia;
1.3.5. Predávajúci - registrovaný Užívateľ portálu Mimibazar.sk so zodpovedajúcim stupňom členstva, ktorý prostredníctvom portálu aktívne ponúka tovar na predaj ostatným Užívateľom prostredníctvom Aukcií;
1.3.6. Prevádzkové podmienky - tieto Prevádzkové podmienky servera Mimiaukcie.sk, dostupné na http://www.mimiaukcie.sk/stranka.php?id=2
1.3.7. Prevádzkové podmienky Mimibazar.sk - Prevádzkové podmienky servera Mimibazar.sk, dostupné na http://www.mimibazar.sk/page.php?id=3
1.3.8. Prevádzkovateľ - prevádzkovateľ Portálu, spoločnosť CZECH NEWS CENTER a.s, so sídlom Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, IČ 02346826, spisová značka: B 19490 vedená u Městského soudu v Praze, zapísaná dňa 21. novembra 2013;
1.3.9. Užívateľ - osoba, používajúca Portál bez ohľadu na to, či je Predávajúcim alebo Kupujúcim; Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou a používa Portál mimo svoju podnikateľskú činnosť, je spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka;
1.3.10. Tovar - hmotná, peniazmi oceniteľná vec, ponúkaná Predávajúcimi na Portáli v rámci Aukcií, tvoriaca predmet Kúpnych zmlúv uzatvorených na základe Aukcií medzi Predávajúcimi a Kupujúcimi, ak nie je v rozpore s týmito Prevádzkovými podmienkami alebo právnymi predpismi;

1.4. Predávajúcim môžu byť:

1.4.1. fyzické osoby nepodnikajúce, ktoré ponúkajú svoje osobné hnuteľné veci, pričom táto činnosť nie je výkonom podnikateľskej činnosti;
1.4.2. komerční predajcovia - podnikajúce fyzické alebo právnické osoby, ponúkajúce tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti a vlastniace k predaju patričné oprávnenie (väčšinou živnostenské oprávnenie).

1.5. Celý obsah Portálu a informácie na tomto Portáli majú iba informačný charakter. Prevádzkovateľ považuje získané informácie za dôveryhodné, nie je však povinný aktívne sledovať a preverovať ich pravdivosť alebo súlad s právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá a neručí za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu zverejnených informácií. Obsah týchto stránok je priebežne a podľa potreby aktualizovaný a dopĺňaný. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu v obsahu Portálu a jeho akejkoľvek časti a to bez predchádzajúceho upozornenia, najmä na vytvorenie nových sekcií alebo odstránenie sekcií doterajších, alebo zmeny v štruktúre rozhrania Portálu.

2. Princíp fungovania Portálu, uzatvorenia Kúpnej zmluvy

2.1. Portál umožňuje Predávajúcim vystaviť Tovar v Aukcii za účelom prijímania návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúcich, formou verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Jediným kritériom vhodnosti návrhu je výška kúpnej ceny ponúkanej v prihodeniach (návrhoch Kupujúcich). Aukcie uskutočňované na Portáli nie sú dražbou v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z., o dobrovoľných dražbách (č. 26/2000 Sb. o verejných dražbách.).

2.2. Predávajúci je pri zadaní Aukcie oprávnený uviesť základné parametre Aukcie, najmä popis ponúkaného Tovaru a zodpovedajúcu originálnu fotografiu vyhotovenú Predávajúcim, ďalej dobu trvania Aukcie, vyvolávaciu cenu a minimálnu výšku prihodenia. V priebehu trvania aukcie je predávajúci oprávnený zmeniť ponuku v rozsahu týkajúcom sa doplnenia kvalitnejších fotografií, doplnenia popisu Tovaru, alebo zníženia výšky minimálneho prihodenia.

2.3. Odoslanie prihodenia spôsobom, ktorý umožňuje systém Portálu, sa považuje za návrh Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je Tovar podľa danej Aukcie. V rámci prihodenia je Kupujúci oprávnený navrhnúť iba výšku kúpnej ceny, s ohľadom na prípadnú minimálnu výšku prihodenia, špecifikovanú Predávajúcim v Aukcii, pričom navrhnutá cena nesmie byť nižšia, než doteraz uvedená aktuálna kúpna cena vyplývajúca z doterajších prihodení alebo z vyvolávacej ceny (ak nebolo na danú Aukciu ešte prihadzované). Systém portálu automaticky ponúka Kupujúcemu zvýšenie aktuálnej Kúpnej ceny o výšku minimálneho prihodenia stanovenú predávajúcim, Kupujúci je však oprávnený stanoviť aj čiastku ľubovoľne vyššiu. Po uskutočnení prvého prihodenia nie je predávajúci oprávnený Aukciu zrušiť, ani odmietnuť prijaté ponuky Kupujúcich. Podmienky vykonávania prihodení sú popísané na stránke http://www.mimiaukcie.sk/stranka.php?id=5

2.4. Za prihodenie sa taktiež považuje potvrdenie vyvolávacej ceny bez jej zvýšenia o minimálne prihodenie, ak ešte po dobu trvania Aukcie žiadny Užívateľ nevykonal prihodenie. V prípade že už iný Užívateľ vyvolávaciu cenu potvrdil alebo navrhol jej zvýšenie prihodením, nie je nové potvrdenie vyvolávacej ceny možné.

2.5. Aukcia skončí uplynutím doby trvania aukcie v tom prípade, že v čase 1 minúty pred uplynutím doby trvania Aukcie nie je uskutočnené žiadne prihodenie. Ak dôjde k uskutočneniu platného prihodenia v priebehu poslednej minúty doby trvania Aukcie, predlžuje sa doba trvania Aukcie automaticky o ďalšie 2 minúty.

2.6. Kúpna zmluva je uzatvorená splnením všetkých nasledujúcich podmienok:

2.6.1. uplynula doba trvania Aukcie, stanovená Predávajúcim
2.6.2. v Aukcii bolo uskutočnené aspoň jedno prihodenie (alebo potvrdenie vyvolávacej ceny);
2.6.3. systém Portálu odoslal Predávajúcemu a Kupujúcemu správu o ukončení Aukcie a víťaznej ponuke; v prípade že nedôjde k odoslaniu tejto správy, je Kúpna zmluva uzatvorená v okamihu, kedy sa zmluvné strany kontaktujú za účelom odovzdania Tovaru a vykonania platby.

2.7. V prípade, že systém Portálu umožní, aby viac Kupujúcich ponúklo v Aukcii rovnakú výšku kúpnej ceny, uzatvorí predávajúci Kúpnu zmluvu s tým Kupujúcim, ktorý ponuku urobil ako prvý. V prípade že Kupujúci oznámi Predávajúcemu že od uzavretia kúpnej zmluvy odstupuje najneskôr do 3 dní od jej uzavretia, je predávajúci oprávnený uzavrieť Kúpnu zmluvu s Kupujúcim, ktorý urobil druhé najvyššie prihodenie.

2.8. Ukončením Aukcie a splnením podmienok podľa čl. 2.5. je Kúpna zmluva automaticky uzavretá, a Užívatelia sú touto zmluvou viazaní. Bezdôvodné odmietnutie plnenia z Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho aj Kupujúceho je považované za porušenie Prevádzkových podmienok a môže byť dôvodom na zablokovanie alebo zrušenie užívateľského účtu.

2.9. Plnenie z uzatvorenej Kúpnej zmluvy sú si zmluvné strany povinné poskytnúť samostatne a mimo Portál, pričom Prevádzkovateľ za toto plnenie nenesie zodpovednosť. Na plnenie z Kúpnych zmlúv sa použije úprava § 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, pričom v prípade, kedy je Predávajúci podnikateľom a Kupujúci fyzickou osobou, nejednajúcou v rámci svojej podnikateľskej činnosti, riadi sa Kúpna zmluva tiež ustanoveniami zákona č.102/2014 Zb.  Predávajúci sú povinní v rámci Aukcie zverejniť svoje podmienky predaja vzťahujúce sa na Kúpne zmluvy, ktoré musia obsahovať informácie, ktoré majú byť v zmysle § 3 zák.č.102/2014 Zb. oznámené Kupujúcemu - spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy alebo vykonaním záväznej ponuky.


3. Práva a povinnosti Užívateľov

 
3.1. Registrácia a členstvo

3.1.1. Užívateľmi Portálu môžu byť výhradne registrovaní užívatelia portálu Mimibazar.sk, pričom na prihlásenie sa do užívateľského rozhrania Portálu použijú Užívatelia prihlasovacie údaje zhodné s tými, ktoré používajú k prihlaseniu sa na portál Mimibazar.sk. Samostatná registrácia iba na Portál bez registrácie na portál Mimibazar.sk nie je možná. Predávajúcimi môžu byť tí užívatelia portálu Mimibazar.sk, ktorí majú platený stupeň členstva, alebo tí, ktorí majú neplatený stupeň členstvo, a zakúpili si balíček Extra Aukcií. Registrácia na portál Mimibazar.sk vrátane zmluvy o používaní tohto portálu a možnosť jej ukončenia sa riadi Prevádzkovými podmienkami Mimibazar.sk.
3.1.2. K používaniu Portálu nie je vyžadovaná žiadna ďalšia registrácia alebo ďalší úkon Užívateľa alebo Prevádzkovateľa nad rámec predchádzajúceho odseku. Užívateľ Portálu Mimibazar.sk, ktorý spĺňa uvedené podmienky, je oprávnený sa prihlásiť na Portál rovnakými registračnými údajmi, a zadať Aukcie podľa svojho výberu alebo úrovne členstva alebo prihadzovať v Aukciách iných Užívateľov.
3.1.3. Užívatelia, ktorí sú na portáli Mimibazar.sk zaregistrovaní kratšiu dobu ako 1 týždeň (7 dní pred dňom započatia Akcie) môžu v Aukciách prihadzovať iba so súhlasom Predávajúceho.
3.1.4. Počet usporiadaných Aukcií závisí na stupni členstva Predávajúceho, pričom podmienky používania Portálu podľa stupňa členstva sú uvedené na stránke http://www.mimibazar.sk/hvezdy.php , alebo na množstve zakúpených Extra aukcií. Každý Užívateľ nesie samostatne náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku k prístupu na Portál (náklady na použitie elektronického zariadenia a na internetové pripojenie).
3.1.5. V prípade, že Užívateľ z akéhokoľvek dôvodu stratí členstvo na portáli Mimibazar.sk a jeho členstvo sa zníži na úroveň nespĺňajúcu podmienky na predaj Tovaru prostredníctvom Portálu, zaniká od okamihu zmeny úrovne členstva možnosť vkladať na portál nové Aukcie. Táto skutočnosť nemá vplyv na trvanie doterajších Aukcií. Toto sa netýka aukcií, ktoré boli zakúpené v rámci balíčka Extra aukcií.
3.1.6. Prípadné zablokovanie užívateľského účtu Užívateľa na portáli Mimibazar.sk Prevádzkovateľom, znamená nemožnosť ďalšieho používania Portálu po dobu trvania blokácie. Zrušenie užívateľského účtu Užívateľa na portáli Mimibazar.sk znamená ukončenie práva Užívateľa používať Portál.
3.1.7. Ukončenie členstva zo strany Užívateľa je možné len na základe žiadosti Užívateľa o zrušenie užívateľského účtu na portáli Mimibazar.sk zaslanej Prevádzkovateľovi na jeho kontaktný e-mail. Prevádzkovateľ nezruší užívateľský účet v prípade, že trvajú neuhradené pohľadávky Prevádzkovateľa voči Užívateľovi.

3.2. Pravidlá inzerovania Tovaru v Aukciách

3.2.1. Užívatelia sú povinní zdržať sa takého konania, ktoré vedie k umelému navyšovaniu kúpnej ceny, najmä prihadzovaním na aukcie prostredníctvom vlastných duplicitných registrácií, alebo na základe dohody s inými Užívateľmi, ktorých zámerom nie je skutočná kúpa predmetu z aukcie. Na všetkých Užívateľov sa vzťahuje zákaz vytvárania duplicitných registrácií v zmysle článku. 2.2. Prevádzkových podmienok Mimibazar.sk. V prípade, že je zistené porušenie tohto zákazu, je Prevádzkovateľ oprávnený zablokovať užívateľský účet Predávajúceho, aj prípadných ďalších zúčastnených Užívateľov na portáli Mimibazar.sk, až na dobu 3 mesiacov, alebo tieto účty úplne zrušiť.

3.2.2. Užívatelia sú povinní zdržať sa zadávania tzv. reklamných aukcií, v rámci ktorých je prisľúbený predaj Tovaru za vyvolávaciu cenu, bez ohľadu na prihodenia, alebo Aukcií, v rámci ktorých nie je špecifikovaný konkrétny kus ponúkaného Tovaru (typu "vyberte si jeden kus z ponuky viacerých farieb či veľkostí "). Takúto ponuku je možné inzerovať na portáli Mimibazar.sk.

3.2.3. Užívatelia sú povinní zdržať sa zadávania Aukcií takého Tovaru, ktorý v čase začatia Aukcie fyzicky nevlastnia (tzv. Aukcie na objednávku). Každý ponúkaný Tovar sú Užívatelia povinní v čase začatia Aukcie fyzicky vlastniť a mať pripravený na odoslanie výhercovi Aukcie.

3.2.4. Na ponuky Tovaru v Aukciách sa primerane vzťahujú pravidlá inzercie podľa čl. 2.4. Prevádzkových podmienok servera Mimibazar.sk, najmä zoznam zakázaného tovaru podľa čl. 2.4.3. uvedených podmienok, to všetko s prihliadnutím na odlišný spôsob fungovania Portálu.

3.2.5. V prípade, že Užívateľ prevádzkuje vlastný internetový obchod alebo iné stránky, na ktorých ponúka Tovar, ktorý má byť predmetom Aukcie, je povinný Prevádzkovateľa o tejto skutočnosti vopred informovať, pričom zaradenie takéhoto Tovaru do Aukcie je možné len s výslovným súhlasom Prevádzkovateľa.

 
4. Zodpovednosť, práva a povinnosti Prevádzkovateľa

4.1. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za obsah vložený Užívateľmi na Portál sa riadi čl. 3.1. a 3.2. Prevádzkových podmienok Mimibazar.sk. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je poskytovateľom služby informačnej spoločnosti spočívajúcej v ukladaní informácií poskytnutých samotnými užívateľmi, v zmysle §5 zák. č. 480/2004 Zb. a nezodpovedá za akýkoľvek protiprávny obsah, ktorý užívatelia vložia na portál, s výnimkou prípadov, kedy je na nezákonnosť obsahu preukázateľne upozornený, a bez zbytočného odkladu obsah neodstráni. V prípade preukázateľného upozornenia na protiprávny obsah vložený Užívateľom, Prevádzkovateľ tento obsah bezodkladne odstráni, o čom nie je povinný daného Užívateľa informovať.

4.2. Užívateľ berie na vedomie problematickú identifikáciu Užívateľov Portálu a nemožnosť overenia pravdivosti informácií vkladaných na Portál Používateľmi zo strany Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť identifikačných údajov Užívateľov.

4.3. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Užívateľom Portálu v rámci Kúpnych zmlúv uzatvorených prostredníctvom Portálu, sa riadi čl. 3.4. a 3.5. Prevádzkových podmienok Mimibazar.sk. Všetky nároky z nedodania Tovaru alebo z uplatnenia zodpovednosti z chýb Tovaru (reklamácie) sú Kupujúci povinní vznášať priamo na Predávajúcich. Prevádzkovateľ nie je povinný reagovať na prijaté oznámenie o uplatnených reklamáciách alebo o nedodaní Tovaru.

4.4. Oprávnenie Prevádzkovateľa zrušiť alebo dočasne zablokovať užívateľský účet Užívateľa sa riadi čl. 3.7. a 3.8. Prevádzkových podmienok Mimibazar.sk, a týmito Prevádzkovými podmienkami (najmä v prípade porušenia povinností Užívateľa podľa čl. 3.2.1. až 3.2.3. Prevádzkových podmienok).

4.5. V prípade, že Prevádzkovateľ zruší užívateľský účet Užívateľa z dôvodu porušovania povinností podľa týchto Prevádzkových podmienok, nie je povinný Užívateľovi vrátiť poplatky za balíčky Aukcií, nevyčerpané ku dňu zrušenia účtu. V prípade iného dôvodu zrušenia užívateľského účtu (napr. dlhodobé závažné ochorenie Užívateľa) môže Prevádzkovateľ uhradené poplatky za balíčky Aukcií Užívateľovi vrátiť, na základe preukázania dôvodu a vzájomnej dohody s ním.

4.6. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek z Portálu odstrániť alebo dočasne prerušiť jednotlivú Aukciu, priloženú fotografiu alebo časť popisu aukcie, v prípade, že sa dozvie o tom, že je v rozpore s právnymi predpismi, alebo že porušuje tieto Prevádzkové podmienky alebo Prevádzkové podmienky Mimibazar.sk. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený zmeniť zaradenie Aukcie do inej, zodpovedajúcej kategórie, alebo Aukciu úplne zrušiť z dôvodu, že nezodpovedá celkovému zameraniu Portálu (primárne zameraného na inzerciu hlavne detského oblečenia a vecí súvisiacich s deťmi a rodinou, prípadne s oblečením súvisiacim s tehotenstvom).

4.7. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť akékoľvek údaje o Užívateľoch orgánom činným v trestnom konaní, v prípade preverovania skutočností, či nedošlo ku spáchaniu trestného činu, alebo v prípade prebiehajúceho trestného stíhania.


5. Výluky a obmedzenia prevádzky systému 

5.1. Prevádzkovateľ vykonáva pravidelnú údržbu systému portálu, a za týmto účelom je oprávnený prevádzku systému obmedziť, príp. systém na určitú dobu úplne vyradiť z prevádzky (ďalej len "výluka"). Pravidelná údržba systému prebieha každý deň v noci od 3:10 hodín a trvá cca 90 minút. Prevádzkovateľ je povinný termín chystanej výluky a približnú dĺžku výluky oznámiť na internetových stránkach portálu aspoň 1 hodinu vopred. Výluky sa plánujú predovšetkým na nočné hodiny.

5.2. V prípade porúch systému Portálu alebo jeho časti je Prevádzkovateľ takisto oprávnený prerušiť prevádzku celého systému, a to na nevyhnutne potrebný čas na odstránenie porúch či iných chýb majúcich vplyv na funkčnosť systému. Termín výluk v dôsledku porúch nie je Prevádzkovateľ povinný vopred oznámiť, je však povinný vykonať všetky úkony, ktoré na ňom možno spravodlivo požadovať k tomu, aby výluka trvala čo najkratšie.

5.3. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť o predĺžení trvania Aukcií o dobu trvania výluky, alebo o inú dobu kompenzujúcu dobu trvania výluky.

6. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

6.1. Pravidlá ochrany osobných údajov Užívateľov sa riadia čl. 5. Prevádzkových podmienok Mimibazar.sk. V rozsahu a na účely týchto Podmienok Prevádzkovateľ automatizovanými prostriedkami spracováva osobné údaje Užívateľov, zadané pri registrácii na Portál Mimibazar.sk, a to za účelom identifikácie a autorizácie Užívateľov, a za účelom odovzdania identifikačných údajov Kupujúceho Predávajúcemu, na základe úspešne ukončenej Aukcie. Prvým použitím Portálu (teda prvým prihlásením sa do užívateľského účtu na Portáli) udeľuje Užívateľ Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, zadaných v rámci registrácie na portál Mimibazar.sk, pre účely podľa tohto odseku.

6.2. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez nich nemusí byť umožnené používať Portál. Užívateľ berie na vedomie, že môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas s použitím osobných údajov podľa predchádzajúceho odseku, ale takéto odvolanie sa vzťahuje na celé členstvo na portáli Mimibazar.sk, a vedie k ukončeniu možnosti predaja a nákupu prostredníctvom portálov Prevádzkovateľa.

7. Záverečné ustanovenia 

7.1. Na Užívateľa sa v plnom rozsahu vzťahuje čl. 6. Prevádzkových podmienok Mimibazar.sk týkajúci sa ochrany autorských práv a práv tretích osôb priemyselného vlastníctva.

7.2. Vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadi týmito podmienkami a právnymi predpismi  republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, a zákonom č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti.

7.3. V prípade, že by bolo niektoré ustanovenie týchto Prevádzkových podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Prevádzkových podmienok.

7.4. Zmena podmienok

7.4.1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Prevádzkové podmienky v primeranom rozsahu jednostranne zmeniť, najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich napr. komunikáciu prevádzkovateľa s Užívateľmi, alebo z dôvodu rozšírenia alebo zmien služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Nová verzia Prevádzkových podmienok sa na vzťah s doterajšími Užívateľmi použije iba za podmienok tohto článku 7.4.
7.4.2. Ak vykoná Prevádzkovateľ zmeny Prevádzkových podmienok, je povinný to oznámiť Užívateľom na stránke http://www.mimibazar.sk/aktualizace.php. Užívateľ je oprávnený zmeny Prevádzkových podmienok odmietnuť, a to písomne listom zaslaným na adresu Prevádzkovateľa, alebo vo forme e-mailu zaslaného na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa. Ak neodmietne Užívateľ zmeny Prevádzkových podmienok, má sa za to, že nové znenie Prevádzkových podmienok akceptoval prvým prihlásením k svojmu užívateľskému účtu po nadobudnutí účinnosti nového znenia.
7.4.3. Ak oznámi Užívateľ Prevádzkovateľovi spôsobom podľa čl. 7.4.2., že nové znenie Prevádzkových podmienok neakceptoval, uplatní sa na všetky právne vzťahy, do tej doby vzniknuté medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom pôvodné znenie Prevádzkových podmienok. V takomto prípade je užívateľský účet Užívateľa zrušený ku dňu nadobudnutia účinnosti nového znenia Prevádzkových podmienok.
7.4.4. Na zmeny Prevádzkových podmienok Mimibazar.sk sa uplatní článok. 7.3. uvedených podmienok. V prípade, že Užívateľ odmietne zmenu ktorýchkoľvek prevádzkových podmienok portálov Mimibazar.sk alebo Mimiaukce.sk, ruší sa spôsobom podľa čl. 7.4.3. týchto Prevádzkových podmienok jeho užívateľský účet a zaniká možnosť používania oboch portálov.

7.5. Užívatelia, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle § 2 zák.č.250/2007 zb., majú možnosť oznámiť Prevádzkovateľovi prípadné sťažnosti a reklamácie na činnosť Portálu alebo Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na stránkach portálu. Ak nie je Užívateľ spokojný s vyriešením sťažnosti či reklamácie zo strany Prevádzkovateľa, príp. nechce komunikovať s Prevádzkovateľom, je oprávnený obrátiť sa so svojimi sťažnosťami na príslušný orgán dohľadu, ktorým je Česká obchodná inšpekcia (ČOI): http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/. So sťažnosťami s nakladaním osobných údajov alebo zasielania obchodných oznámení sa môže Užívateľ obracať na Úrad na ochranu osobných údajov: http://www.uoou.cz.

7.6. Tieto podmienky sú Užívateľom poskytnuté v textovej forme v zmysle § 1819 občianskeho zákonníka, a sú dostupné na adrese http://www.mimiaukcie.sk/stranka.php?id=2. Užívatelia sú oprávnení robiť si kópie pre vlastnú potrebu, formou skopírovania textu zo stránok portálu alebo obstaranie printScreenov.

7.7. Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom 13.11.2015

© 2004-2020 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Kontakt