MIMIAUKCE.cz
Prebiehajúce aukcie boli rozdelené na končiace a nové aukcie, ak chcete hľadať medzi aukciami, ktoré budú končiť zajtra popoludní a neskôr, tak vyhľadávajte medzi novými aukciami.
KONČIACE AUKCIE (aukcie, ktoré budú končiť dnes a zajtra dopoludnia)
ČÍSLO AUKCIE
OBLASŤ
MAXIMÁLNA CENA MINIMÁLNA CENA ID PRODÁVAJÚCEHO
NÁZOV ZNAČKY VEĽKOSTI
prehľadať zároveň aj popisy aukcií
NOVÉ AUKCIE (aukcie, ktoré budú končiť zajtra popoludní a neskôr)
ČÍSLO AUKCIE
OBLASŤ
MAXIMÁLNA CENA MINIMÁLNA CENA ID PRODÁVAJÚCEHO
NÁZOV ZNAČKA VEĽKOSTI
prehľadať zároveň aj popisy aukcií
VYHĽADÁVANIE PREDÁVAJÚCICH A ÚČASTNÍKOV

On-line aukcia nie je dražbou v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z., o dobrovoľných dražbách  (č. 26/2000 Sb. o verejných dražbách.)


Aukciu zakladá predávajúci. Určuje vyvolávaciu cenu, výšku minimálneho prihodenia a približný termín ukončenia aukcie. Aby bola aukcia úspešná, musí vyvolávaciu cenu potvrdiť minimálne jeden účastník aukcie. Pokiaľ vyvolávaciu cenu nikto nepotvrdí, bude aukcia vyhodnotená ako neúspešná.


Minimálne prihodenie určuje minimálnu čiastku, ktorú je možno prihodiť k aktuálnej cene predávanej veci. Ak je napríklad aktuálna cena 5 € a minimálne prihodenie je 1 €, bude najnižšia možná nová cena 6 € (5 € vyvolávacia cena + 1 € minimálne prihodenie). Výšku minimálneho prihodenia môže predávajúci v priebehu aukcie znižovať pomocou odkazu UPRAVIŤ AUKCIU. Minimálne prihodenie nie je možné zvýšiť a jeho najnižšia možná hodnota je 0.01 €.


Účastníkom aukcie sa môže stať ktorýkoľek registrovaný užívateľ portálu MIMIBAZAR.sk. Záujemca o ponúkanú vec najskôr potvrdí vyvolávaciu cenu (ak už nebola potvrdená iným záujemcom), prípadne uskutoční nové prihodenie. Nová cena je ovplyvnená najmä výškou minimálneho prihodenia. Systém ponúkne vždy záujemcovi najnižšiu možnú čiastku, ktorú je možné prihodiť. Pokiaľ však chce, môže samozrejme prihodiť i väčšiu čiastku ako je minimálne prihodenie.


Víťazom aukcie sa stáva záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu čiastku. Pokiaľ je prihodenie uskutočnené v časovom úseku jednej minúty pred ukončením aukcie, je koniec aukcie automaticky nastavený späť na 2 minúty. Aukcia je ukončená, ak v časovom úseku jednej minúty pred koncom aukcie už nikto ďalší neprihodí.

 

Konečná suma aukcie je záväzná pre obe strany, predávajúceho aj kupujúceho ! Aukciu s potvrdenou cenou nie je možné počas trvania aukcie zrušiť! Predávajúci ktorý aukciu zruší, môže obdržať negatívne hodnotenie od výherca.


1. Úvodné ustanovenie


Nasledujúce podmienky upravujú podmienky používania internetových stránok www.mimiaukcie.sk tretími osobami. Prevádzkovateľom internetového servera www.mimibazar.sk (ďalej len "bazár) je Affectio, s.r.o., (ďalej len "prevádzkovateľ").


2. Obsah


a) Celý obsah stránok a informácie na tomto serveri majú iba informačný charakter, nie zaväzujúci alebo odporúčajúci. Prevádzkovateľ považuje získané informácie za dôveryhodné. Prevádzkovateľ ale nezodpovedá a neručí za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu zverejnených informácií. Obsah týchto stránok bude priebežne a podľa potreby aktualizovaný a dopĺňaný. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu obsahu servera a jeho ktorejkoľvek časti a to bez predchádzajúceho upozornenia.


b) Prevádzkovateľ chce poskytnúť všetkým spravodlivé podmienky na inzerciu. V prípade, že je zaregistrovaný užívateľ vlastníkom nejakého bazáru a chcel by vkladať odkaz na vlastnú prezentáciu, môže tak urobiť len po dohode s prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo okamžitého ukončenia registrácie užívateľom, ktorí budú porušovať podmienky tohto servera.


c) Všetky služby poskytované registrovaným užívateľom môžu byť využívané iba pre zákonné účely. Každý z užívateľov zodpovedá za údaje, ktoré vkladá na server (príspevky, inzeráty, fotografie). Prenos, uchovávanie alebo prezentácia akýchkoľvek informácií, dát alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, je zakázaný. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za škody spôsobené v súlade s uvedeným ustanovením voči registrovaným užívateľom ani tretím stranám.


d) Pornografia a obchod so sexuálne orientovanou tématikou je zakázaný. Toto opatrenie je rovnako platné pre všetky stránky a obsah, ktoré propagujú nelegálne aktivity alebo obsah, ktorý svojou povahou poškodzuje záujmy prevádzkovateľa alebo iné servery na Internete. Odkazy (linky) na takéto materiály sú rovnako zakázané. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo byť rozhodujúcim orgánom v otázkach posudzovania takéhoto obsahu, ktorý je v rozpore so zmluvnými podmienkami.


e) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie či pozmenenie inzerátov, ktoré nemajú súvislosť so zameraním tohoto internetového portálu (Portál je určený predovšetkým na inzerciu detského oblečenia a vecí súvisiacimi s deťmi a rodinou, prípadne s oblečením súvisiacim s tehotenstvom).


f) Tovarom sa rozumie akýkoľvek tovar či inak peniazmi oceniteľná vec, ktorú predávajúci ponúkne na predaj a/alebo o ktorú prípadný záujemca prejaví záujem prostredníctvom serveru, okrem predmetov, ktorých umiestnenie na stránky servera je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, alebo v rozpore s týmito Podmienkami, dobrými mravmi či verejným poriadkom. Predávajúci nesmie ponúkať alebo sa dopytovať po tovare nelegálneho pôvodu, alebo ktorý je inak v rozpore s právnymi predpismi či dobrými mravmi.


g) Do aukcií je zakázané vkladať:


- tovar, ktorého kúpa, ponuka alebo predaj porušuje práva duševného vlastníctva tretích osôb (napr. autorské práva alebo práva na ochranu umeleckých výkonov, práva k ochrannej známke, vynálezy, priemyslové vzory, užitkové vzory) ako aj iné práva tretích osôb (napr. právo na vlastnú podobu, práva na ochranu mena a osobnosti),


- tovar nebezpečný svojou zameniteľnosťou s potravinami a iný tovar, ktorého predaj je zakázaný podľa zákona č. 634/1992 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,


- predaj drahých kovov a výrobkov z nich (zlato, striebro a iné) spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom č.10/2004 z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov,


- tovar slúžiaci k propagande a podnecovaniu k nenávisti z dôvodu rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti alebo príslušnosti k určitej skupine obyvateľov,


- tovar obsahujúci eroticky orientovaný tovar a detskú pornografiu,


- tovar ohrozujúci fyzický, psychický alebo mravný vývoj mládeže,


- tovar so skončenou expiráciou (kozmetika, potraviny), tiež tovar s končiacou expiráciou, prípadne je nutné uviesť dátum konca expirácie,


- zbrane a strelivo 


- tovar bez kolkových známok, ak právne predpisy toto označenie tovaru kolkovými známkami vyžadujú


- rádioaktívne látky, jedovaté a explozívne látky a iné chemikálie ohrozujúce zdravie,


- akékoľvek chránené rastliny, výrobky a prípravky z chránených živočíšnych druhov a rastlín a preparáty z nich


- ľudské orgány


- cenné papiere, nástroje peňažného trhu a finančné nástroje, úvery, pôžičky a iné finančné deriváty,


- tovar, ktorého držanie neodporuje právnym predpisom, ale jeho používanie je zakázané,


- drogy a iné omamné látky, cigarety a iné tabakové výrobky,


- liečivé prípravky a zdravotnícke prostriedky, v rozsahu obmedzení danými právnymi predpismi


3. Vylúčenie zodpovednosti a záruk


a) Využívanie servera je len na vlastné riziko a zodpovednosť.


b) Prevádzkovateľ, jeho dodávatelia a osoby spolupracujúce na tomto serveri, nebudú v žiadnom prípade zodpovedať za škody priame alebo nepriame akéhokoľvek druhu (vrátane škôd, ktoré sú dôsledkom ušlých ziskov alebo prerušenia obchodov) spôsobené používaním tohto servera, alebo neschopnosťou užívania tohto servera, akéhokoľvek webového servera, na ktorý odkazujú tieto stránky bez ohľadu na to, či bol alebo nebol prevádzkovateľ na možnosť vzniku týchto škôd upozornený. V prípade výpadku technického vybavenia alebo nemožnosti sa na portál pripojiť si prevádzkovateľ vyhradzuje právo presunúť koniec aukcií na nasledujúci deň v rovnakom čase. V prípade, že s tým užívateľ nesúhlasí, môže mu byť aukcia na vlastnú žiadosť ukončená.


c) Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za vecnosť, správnosť a pravdivosť ďalších odkazov a tiež nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody týmto užívaním vzniknuté, na ktoré sa je možno pripojiť prostredníctvom odkazov uvedených na serveri. Prevádzkovateľ nezaručuje optimálne pripojenie na internetový portál. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá či neručí za akúkoľvek časť či obsah informácií uvedených vo forme ponuky, reklamy alebo inzercie alebo podobných zverejnení, ktoré sú uvedené na internetovom portáli tretími osobami.


d) Prevádzkovateľ servera môže, ale nie je povinný, monitorovať alebo kontrolovať ktorékoľvek časti servera, kam užívatelia prenášajú alebo zasielajú svoje informácie alebo kde komunikujú výhradne medzi sebou, vrátane, ale bez obmedzenia, diskusných skupín, odkazov alebo iných užívateľských fór, a obsah ktorejkoľvek komunikácie.


e) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aukcie kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť, vyradiť ponúkaný tovar či užívateľov zo systému, odoprieť užívateľovi prístup na stránky a to najmä z dôvodu poškodzovania poskytovateľa, iného užívateľa alebo porušenia niektorého ustanovenia týchto podmienok. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené prerušením registrácie užívateľa.

 

f)  Prevádzkovateľ servera si môže vyžiadať nákupný doklad o nadobudnutí veci alebo detailné foto v prípade, že je vložený tovar, u ktorého nie preukázateľná originálnosť. Tento doklad môže byť zaslaný v elektronickej podobe a slúži iba ako ochrana nakupujúcich pred kúpou falzifikátu. Ak užívateľ neposkytne takýto doklad, je prevádzkovateľ oprávnený jeho tovar odstrániť, prípadne obmedziť predávajúceho

 

V prípade závažného porušenia pravidiel serveru (poškodenie iných užívateľov, neuhradenie záväzku alebo nezaslanie veci) súhlasí užívateľ so zverejnením svojho mena na tzv. "Čiernej listine".


V prípade porušenia pravidiel a zablokovania účtu sa nevracajú uhradené poplatky za objednané balíčky aukcií. Poplatky za balíčky aukcií budú vrátené len vo vážnych prípadoch (napr. dlhodobá choroba alebo iné vážne dôvody) po vzájomnej dohode.


Ďalším možným postihom bude vystavený ten, kto sa úmyselne po dohode s iným užívateľom dohodne na umelom navyšovaní ceny! Užívateľ, ktorý bude účastníkov aukcií upozorňovať, že draženú vec je možné získať na inom mieste lacnejšie alebo výhodnejšie, bude mať prístup na aukcie zakázaný! Rovnako tak v prípade, keď bude užívateľ kontaktovať účastníkov aukcií iného predajcu s ponukou vlastného tovaru. Ak u niekoho zistíme úmyselnú sabotáž aukcií, bude mu zamedzený prístup na Mimiaukcie aj Mimibazar (prihodenia z jedného počítača a umelé navyšovanie cien).Je zakázané vkladať na aukcie reklamu vo forme odkazu na stránky, produkty, ponuky práce, vkladať fiktívne aukcie, aukcie, ktoré neponúkajú konkrétnu vec, žiadosti o pomoc a podobne zamerané aukcie. Rovnako je zakázané vkladať aukcie typu každé prihodenie vyhráva (každých x prihodení vyhráva, prvých x prihodení a pod.), aukcie, kedy je ponúkané na výber viac veľkostí, farieb, druhov tovaru a podobne. Tieto aukcie sú považované za reklamné a pre tento spôsob inzercie je určený iný typ inzercie (bannery, štvorec a podobne). Tieto ponuky je potom možné vkladať na server
www.mimibazar.sk (v súlade s pravidlami serveru);

Je zakázané klamať zadávaním do názvu a popisu iných, viac populárnych výrobcov než je inzerovaná vec. Príkladom je napríklad využívanie značky NEXT pri veciach, ktoré s ňou nemajú nič spoločné.

Rovnako je zakázané ponúkať veci v aukcii iba s ilustračnými alebo katalogovými fotografiami. Úvodné fotografie musia zobrazovať rovnaký tovar, ktorý je v aukcii skutočne ponúkaný. Povinnosť fotiť tovar v aukcii reálne sa nevzťahuje na užívateľov s logom overený obchodník a iných predajcov, ktorí majú v podmienkach predaja na aukciách uvedené IČO a umožňujú vrátenie tovaru bez udania dôvodu.

Je zakázané vkladať  "AUKCIE NA OBJEDNÁVKU" teda že tovar bude objednaný až po skončení aukcie. Všetok tovar, ktorý chce predávajúci ponúknuť v aukcii, musí byť hneď k dodaniu. Rovnako nie je povolené ponúkať prostredníctvom aukcií služby (prenájom, výrobu na zákazku a podobne)

Do jednej aukcie je možné vložiť maximálne 24 ks rôznych vecí. Všetky veci musia mať detailnú fotografiu zobrazujúci aktuálny stav. Nie je možné klamať zavádzajúcimi fotografiami s upraveným strihom (týka sa predovšetkým fotenie nohavíc). Je zakázané ponúkať použité veci s katalógovými fotografiami, ktoré nezobrazujú aktuálny stav.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dočasne odoprieť užívateľovi úplne alebo čiastočne prístup k službám, najmä ak užívateľ:

- uviedol pri registrácií nepravdivé alebo neúplné údaje, alebo sa registračné údaje stali v priebehu trvania zmluvy o užívaní nepravdivými alebo neúplnými a užívateľ ich bez zbytočného odkladu neopravil alebo nedoplnil,


- obdržal opakovane negatívne hodnotenie a zablokovanie je potrebné pre ochranu oprávnených záujmov ostatných užívateľov,


- použil prihlasovacie údaje iného užívateľa za účelom navýšenia kúpnej ceny (prihlásenie z jedného PC a podobne),


- porušuje v súvislosti s využívaním webových stránok prevádzkovateľa práva tretích osôb,


- zneužíva služby prevádzkovateľa a svoju účasť v on-line aukciách,


- poruší inú povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o používaní, alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov


f) Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť akékoľvek údaje o užívateľoch servera orgánom činným v trestnom konaní.


g) Prevádzkovateľ však nebude žiadnym spôsobom niesť zodpovednosť v súvislosti s obsahom akejkoľvek takejto informácie, či už by mala taká zodpovednosť vzniknúť na základe zákonov týkajúcich sa autorských práv, ochrany pred ohováraním, ochrany súkromia, na základe zákonov proti pornografii alebo iným spôsobom. Prevázdkovateľ si necháva právo odstrániť správy, ktoré obsahujú akýkoľvek materiál, ktorý by prevádzkovateľ považoval za urážlivý, neslušný alebo inak neprijateľný.


h) Prevádzkovateľ je iba sprostredkovateľom kontaktu medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod či legálnosť predávaného toaru, ani za jeho upotrebiteľnosť na účel, na ktorý je určený. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi ustanovením zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zodpovednosť za dodanie, odobratie a zaplatenie tovaru je plne na predávajúcom a kupujúcom. Prípadné reklamácie zakúpeného tovaru prostredníctvom servera nie je možné uplatňovať u prevádzkovateľa, ale výhradne u predávajúceho.


i) Je zakázané vkladať do aukcií reklamu vo forme odkazu na stránky, produkty, vkladať fiktívne aukcie, aukcie, ktoré neponúkajú konkrétnu vec, žiadosti o pomoc a podobne zamerané aukcie (každé prihodenie vyhrává, posledných x príhozov výhravá a pod.).


Je zakázané klamať zadávaním do názvu a popisu iných, viac populárnych výrobcov, než je inzerovaná vec. Príkladom je napríklad používanie slova NEXT u vecí, ktoré s ním nemajú nič spoločné.

j) Platné zákony nemusia umožňovať vylúčenie či obmedzenie zodpovednosti za náhodné či následné škody, takže tieto vylúčenia alebo obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.


4. Ochrana údajov


Chránime Vaše súkromie: zaručujeme plnú ochranu Vašich osobných údajov pred ich zneužitím.


a) Registračné údaje:


pri registrácií zadávate niektoré svoje osobné údaje. Sú to najmä meno a priezvisko, adresa bydliska, telefón a adresa elektronickej pošty. Tieto informácie sú nevyhnutné kvôli identifikácii a autorizácii kupujúceho a používame ich na komunikáciu s Vami a ak autorizácii pri odpovediach na inzeráty.


b) Vyhlásenie:


Prevádzkovateľ severa si váži Vašu dôveru a chráni Vaše osobné údaje pred zneužitím. Informácie o Vás zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby pre Vás. Vaše osobné údaje považujeme za dôverné. Naša firma nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (informácia o mene a adrese dodania).


c) Váš súhlas:


"Registráciou na internetovom portáli www.mimibazar.sk dávam súhlas prevádzkovateľovi servera na spracovanie mojich osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu tohto formulára za účelom využívania služieb tohto portálu."


Pravidlá zachádzania s týmito údajmi sú publikované v tomto dokumente.


5. Autorské práva


a) Server je určený len pre osobnú potrebu užíateľov. Je zakázané akékoľvek ďalšie šírenie či kopírovanie obsahu internetového systému alebo akejkoľvek jeho časti a to akoukoľvek elektronickou, písomnou či ústnou formou bez výslovného písomného súhlasu prevádzkovateľa. Je ďalej zakázané zahrnutie alebo spracovanie obsahu internetového systému či jeho časti do akéhokoľvek dokumentu. Je tiež zakázané akékoľvek narušenie či zásah do technického alebo obsahového charakteru internetového portálu. Je zakázané pre svoju inzerciu využívať fotografiu vyrobenú inými užívateľmi serveru za účelom predaja svojej vlastnej veci. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na fotografie umiestnené na iných stránkach (napr. elektronické katalógy, stránky výrobcov a podobne). Pre použitie týchto fotografií je nutný súhlas autora fotografie.


b) Všetky názvy, logá a obchodné značky uvedené na týchto stránkach môžu byť vlastníctvom uvedených spoločností. Hlavný dôraz je kladený na fakt, aby nebol pod ochrannými známkami predávaný tovar, ktorý nie je originálny a ide o falzifikát. Užívateľ, ktorý predáva alebo inzeruje pomocou týchto stránok falzifikáty, sa môže vystaviť možnosti trestného stíhania danými spoločnosťami. Užívateľ nesie všetku zodpovednosť za zneužitie ochranných známok.


c) Ochranné známky


Uvedené produkty a názvy spoločností môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.


6. Záverečné ustanovenia


a) Tieto Pravidlá sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pravidlá môžu byť priebežne upravované či inak pozmeňované bez predchádzajúceho upozornenia.


Je v záujme užívateľa sledovať priebežne tieto podmienky. Pokiaľ užívateľ používa stránky aj po zmene týchto podmienok, má sa za to, že so zmenami súhlasí.


Dátum poslednej zmeny: 27.7.2008

NOVÉ AUKCIE
NOVÝ TOVAR
VEĽKOSŤ: 146
VÝROBCA: YD TM
= nové s visačkou = 100% bavlna = kvalitná značka YD TM =================================== = uvedená veľ.146 PREMERAJTE = šírka pod pazuškami 41cm x2 = celková dĺžka 56cm ======================================
POŠTOVNÉ A BALNÉ: 1,90 EUR
VYVOLÁVACIA CENA 0,99 EUR
Vyvolávaciu cenu doposiaľ nikto nepotvrdil, pokiaľ ju potvrdíte, môžete tak získať ponúkanú vec za najnižšiu možnú cenu.
Aukcia bola zahájena DNES v 10:37 hodín ( trvá ), predpokládaný koniec aukcie je v utorok 12.5.2015 vo 20:31 hodín ( za 5 dní 9 hodín a 53 minút )
Aukciu číslo 8628007 nikto nesleduje +SLEDOVAŤ AUKCIU (iba prihlásení) | ODPORUČIT AUKCIU
VEĽKOSŤ: 152
VÝROBCA: DOVOZ
Pekná chlapčenská košela, kombinácia farieb bledozeleno-bielo-modrej, šírka pod pazuchou 44 cm, celková dlžka 61 cm, super stav, 2x oblečená, už je malá
POŠTOVNÉ A BALNÉ: 1,60 EUR
VYVOLÁVACIA CENA 4,30 EUR
Vyvolávaciu cenu doposiaľ nikto nepotvrdil, pokiaľ ju potvrdíte, môžete tak získať ponúkanú vec za najnižšiu možnú cenu.
Aukcia bola zahájena DNES v 10:37 hodín ( trvá ), predpokládaný koniec aukcie je v sobotu 9.5.2015 vo 20:06 hodín ( za 2 dni 9 hodín a 28 minút )
Predávajúci Claudia Š. (kika0) ID 134099 mimibazar.sk/kika0
Aukciu číslo 8628006 nikto nesleduje +SLEDOVAŤ AUKCIU (iba prihlásení) | ODPORUČIT AUKCIU
Farba je taka jemnucko bezova s bleducko sivou. Je dost priestranna, zmesti sa tam vela veci diar, kozmeticka tasticka, doklady, velka penazenka,,,,,,,, vpredu vrecko na zips a vo vnutri kuk detailfoto tri hlavne priecinky stred na zips bocne na cvoky, vo vnutri este male priecinky. Sirka dolu 33... viacej
POŠTOVNÉ A BALNÉ: 2,50 EUR
VYVOLÁVACIA CENA 3,90 EUR
Vyvolávaciu cenu doposiaľ nikto nepotvrdil, pokiaľ ju potvrdíte, môžete tak získať ponúkanú vec za najnižšiu možnú cenu.
Aukcia bola zahájena DNES v 10:37 hodín ( trvá ), predpokládaný koniec aukcie je v utorok 12.5.2015 vo 21:54 hodín ( za 5 dní 11 hodín a 16 minút )
Predávajúci Maria T. (majus) ID 3615 mimibazar.sk/majus
Aukciu číslo 8628005 nikto nesleduje +SLEDOVAŤ AUKCIU (iba prihlásení) | ODPORUČIT AUKCIU
ĎALŠIE AUKCIE
KONČIACE AUKCIE
NOVÝ TOVAR
VÝROBCA: GROSSO
Trendy kúsok, ktorý sa túto sezónu nosí! Vyraz aj ty do ulíc s trendy kabelkou, ktorá nesmie chýbať žiadnej milovníčke módy! Kabelka sa zapína na zips. Kabelka poskytuje naozaj štedrý úložný priestor, vrátane priestoru na mobil a menšie odkladacie vrecko na kozmetiku. Materiál: eko koža . Rozmer: 23... viacej
POŠTOVNÉ A BALNÉ: 3,00 EUR
AKTUÁLNA CENA 9,00 EUR (VYVOLÁVACIA CENA 1,00 EUR)
aktuálna výška minimálneho prihodenia je 2,00 EUR
Naposledy bolo prihodené 6.5.2015 vo 23:10 hodín, celkový počet prihodení 5
Aukcia bola zahájena v utorok 5.5.2015 v 10:55 hodín ( trvá 1 den 23 hodín a 42 minút ), predpokládaný koniec aukcie je DNES v 10:38 hodín ( za 9 sekund )
Predávajúci Daša W. (dadka0310) ID 42341
Aukciu číslo 8622836 sleduje 13 návštěvníkov +SLEDOVAŤ AUKCIU (iba prihlásení) | ODPORUČIT AUKCIU
NOVÝ TOVAR
VEĽKOSŤ: 44
VÝROBCA: DOROTHY PERKINS
Kvalitná saténová košieľka tmavohnedej farby, materiál 100% polyester, regulovateľné ramienka, podprsenková časť mierne priesvitná nová s visačkou.... Rozmery: šírka v podpazuší 54x2 cm, pod prsiami 49x2 cm, dl. 88 cm
POŠTOVNÉ A BALNÉ: 1,50 EUR
VYVOLÁVACIA CENA 5,90 EUR
Vyvolávaciu cenu doposiaľ nikto nepotvrdil, pokiaľ ju potvrdíte, môžete tak získať ponúkanú vec za najnižšiu možnú cenu.
Aukcia bola zahájena v pondelok 4.5.2015 v 19:18 hodín ( trvá 2 dni 15 hodín a 19 minút ), predpokládaný koniec aukcie je DNES v 10:38 hodín ( za 9 sekund )
Aukciu číslo 8621308 nikto nesleduje +SLEDOVAŤ AUKCIU (iba prihlásení) | ODPORUČIT AUKCIU
NOVÝ TOVAR
Perfektný náhrdelník v obľúbenom desigual štýle.
POŠTOVNÉ A BALNÉ: 1,80 EUR
AKTUÁLNA CENA 5,00 EUR (VYVOLÁVACIA CENA 1,00 EUR)
aktuálna výška minimálneho prihodenia je 1,00 EUR
Naposledy bolo prihodené 7.5.2015 v 10:32 hodín, celkový počet prihodení 5
Aukcia bola zahájena v utorok 5.5.2015 v 11:20 hodín ( trvá 1 den 23 hodín a 17 minút ), predpokládaný koniec aukcie je DNES v 10:39 hodín ( za 1 minutu a 9 sekund )
Predávajúci Daša W. (dadka0310) ID 42341
Aukciu číslo 8622930 sleduje 12 návštěvníkov +SLEDOVAŤ AUKCIU (iba prihlásení) | ODPORUČIT AUKCIU
ĎALŠIE AUKCIE
© 2004 - 2015 Affectio s.r.o. | Reklama | Podmienky serveru | Kontakt